خانه دیابت ایران|Diabethome.com
مرور برچسب

سلولهای بتا

شروع انسولین در دیابت نوع2

مطالعات نشان می دهد که عملکرد سلولهای بتا در زمان تشخیص دیابت نوع 2 به طور میانگین 55 درصد میزان طبیعی بوده و پس از آن نیز هر سال 4.5 درصد کمتر می شود. البته استفاده از داروهای کنترل دیابت می تواند روند تخریب سلول ها را کندتر…