خانه دیابت ایران|Diabethome.com
مرور برچسب

پروتئینها

کربوهیدرات ها، پروتئینها و چربیها برای بیماران دیابتی

کربوهیدرات ها، پروتئینها و چربیها برای بیماران دیابتی - کربوهیدرات: میزان مطالعات صورت گرفته درباره مقدار ایدئال کربوهیدرات بیماران مبتلا به دیابت بسیار زیاد است، هرچند اندازه گیری میزان کربوهیدرات و بررسی واکنش گلوکز خون به کربوهیدرات…