خانه دیابت ایران|Diabethome.com
مرور برچسب

تعداد و تکرار اندازه گیریهای قند خون بسته به برنامه های مختلف درمانی افراد و همچنین نوع و مرحله ی دیابت افراد متفاوت است :

جدول های راهنمای قند خون ، قند خون ایده آل در طول روز

دیابت و جدول های راهنمای قند خون(دیابت): قند خون ایده آل در طول روز جدول راهنمای قند خون یا گلوکز خون، تعریف کننده سطوح قند خون در طول روز است، از جمله قبل و بعد از وعده های غذایی. پزشکان از جدولهای راهنمای قند خون برای کنترل دیابت…