خانه دیابت ایران|Diabethome.com
مرور برچسب

نوشیدن الکل

نوشیدن الکل

الکل دیابت شما را تشدید می کند.  اگر الکل بنوشید و کم قندی داشته باشید، معمولا قادر نخواهید بود حالت عادی خود را به دست آورید زیرا بدن تان آن قدر مشغول الکل خواهد شد که نخواهد توانست قند  را در خون تان جایگزین کند. در نتیجه به کم…