خانه دیابت ایران|Diabethome.com
مرور برچسب

دیابت در نوجوانان

ورزش کودکان و نوجوانان دیابتی

ورزش در کودکان و نوجوانان دیابتی وابسته به انسولین در صورتی که آگاهانه و برنامه ریزی شده انجام نشود، می تواند سبب ایجاد اختلالات متابولیکی گردد که در نهایت به هیپوگلیسمی و کتواسیدوز و گاهی هیپوگلیسمی می انجامد. این موارد سبب می شود که…