خانه دیابت ایران|Diabethome.com
مرور برچسب

انواع انسولین ها

انسولین زوداثر لیسپرو

انسولین لیسپرو ظرف 5 دقیقه از لحظه ی ورود به بدن بیمار اثر می کند و میزان گلوکز خون را به تدریج پایین می آورد. پس از یک ساعت شدت اثر آن به حداکثر می رسد و ظرف حدود 3 ساعت تاثیر خود را از دست می دهد. یکی از مزایای انسولین لیسپرو این است که…