خانه دیابت ایران|Diabethome.com
مرور برچسب

مسری نبودن دیابت

دیابت مسری نیست!

دیابت بیماری مسری نیست؛ بزرگسالان به راحتی این موضوع را درک می کنند، ولی گاه دوستان یک کودک دیابتی از امکان مسری بودن دیابت وحشت دارند. آگاه ساختن دوستان فرد دیابتی در خانه و مدرسه بسیار مهم است.